Algemene Voorwaarden CopyCollab

 

Definities:

1: CopyCollab: CopyCollab V.O.F., gevestigd te Bilthoven onder KvK nr. 75672774.

2: Klant: degene met wie CopyCollab een overeenkomst is aangegaan.

3: Partijen: CopyCollab en klant samen.

4: Consument: een klant die tevens een individu is en die als bedrijfspersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CopyCollab.

2: Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3: Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

1: Aanbiedingen en offertes van CopyCollab zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2: Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3: Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4: Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

1: Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt CopyCollab zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dar de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2: Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt CopyCollab slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1: Alle prijzen die CopyCollab hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2: Alle prijzen die CopyCollab hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CopyCollab te allen tijde wijzigen.

3: De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door CopyCollab vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4: De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CopyCollab, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5: Indien partijen voor een dienstverlening door CopyCollab een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6: CopyCollab is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7: Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient CopyCollab de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8: Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9: CopyCollab heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10: Voorafgaand aan de ingang ervan zal CopyCollab prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11: De consument heeft het recht om de overeenkomst met CopyCollab op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1: Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CopyCollab gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2: Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CopyCollab.

3: De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4: Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CopyCollab zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5: In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van CopyCollab op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6: Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CopyCollab, dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CopyCollab te betalen.

 

Opschortingsrecht

1. De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

2. Mocht de opdracht door beide partijen als geannuleerd worden beschouwd, dan zal CopyCollab 50% van de totale vordering in rekening brengen bij de klant.

 

Verrekening

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan CopyCollab te verrekenen met een vordering op CopyCollab.

 

Verzekering

1: De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

Zaken van CopyCollab die bij de klant aanwezig zijn;

Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2: De klant geeft op eerste verzoek van CopyCollab de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CopyCollab enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1: CopyCollab voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2: CopyCollab heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derdern.

3: De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4: Het is verantwoordelijkheid van de klant dat CopyCollab tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5: Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CopyCollab tijdig kan beginnen aande uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1: De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan CopyCollab.

2: De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van overeenkomst niet anders voortvloeit.

3: Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CopyCollab de betreffende bescheiden.

4: Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CopyCollab redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

1: De overeenkomst tussen CopyCollab en de klant wordt aangegaan voor de duur aangegeven op de offerte of het aanbod, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2: Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3: Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant CopyCollab schriftelijk in gebreke stellen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart CopyCollab tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CopyCollab geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1: De klant dient een door CopyCollab geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2: Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CopyCollab daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.

3: De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CopyCollab in staat is hierop adequaat te reageren.

4: De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.

5: Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CopyCollab gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1: De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk (of elektronisch) kenbaar te maken aan CopyCollab.

2: Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CopyCollab ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als CopyCollab een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CopyCollab verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid CopyCollab

1: CopyCollab is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2: Indien CopyCollab aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3: CopyCollab is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfte winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4: Indien CopyCollab aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5: Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CopyCollab vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1: De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CopyCollab toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2: Is de nakoming van de verplichtingen door CopyCollab niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CopyCollab in verzuim is.

3: CopyCollab heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien CopyCollab kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1: In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CopyCollab in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CopyCollab kan worden toegerekend in een van de wil van CopyCollab onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CopyCollab kan worden verlangd.

2: Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van de toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3: Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor CopyCollab 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CopyCollab er weer aan kan voldoen.

4: Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5: CopyCollab is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1: CopyCollab is gerechtig deze algemeen voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2: Wijziginen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3: Grote inhoudelijke wijzigingen zal CopyCollab zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4: Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1: Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van CopyCollab.

2: Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1: Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2: Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CopyCollab bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1: Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2: De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CopyCollab is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01-09-2019